Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych w j-labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Administrator Danych Osobowych

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez j-labs sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest j-labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Montwiłła-Mireckiego 25, 30-426 Kraków (dalej „j-labs”).

Z j-labs można skontaktować się pisemnie pod adresem: j-labs sp. z o.o. ul. Montwiłła-Mireckiego 25, 30-426 Kraków, w formie elektronicznej na adres e-mail: j-labs@j-labs.pl lub telefonicznie: +48 12 268-16-90

W j-labs wyznaczony jest koordynator ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: GDPR@j-labs.pl lub pisemnie na adres j-labs z dopiskiem: Dane Osobowe.

 

Cel zbierania danych osobowych

Proces rekrutacji

Dane osobowe
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) wskazane dane kontaktowe
4) wykształcenie, kwalifikacje
5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie w zakresie z nich wynikającym jest dobrowolne, ale niezbędne w tym celu. Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Wydarzenia j-labs

Dane osobowe, udostępnione podczas rejestracji na organizowane przez j-labs wydarzenia, przetwarzamy w celach i w zakresie związanym z udziałem w wydarzeniu, w tym w celu rezerwacji biletu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu j-labs - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w akademii j-labs.

Proces sprzedażowy

Dane osobowe przetwarzamy w procesie sprzedażowym w celu przygotowania oferty, zawarcia lub wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu j-labs (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz w działaniach marketingowych na potrzeby prezentacji produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Proces rekrutacji.

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.

Wydarzenia j-labs

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat. W przypadku, gdy dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu marketingowym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez uczestnika takiej zgody.

Proces sprzedażowy

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym prowadzenie i rozwój działalności j-labs, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych

Przesłane dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazywać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach rekrutacji, podmiotom zarządzającym projektami IT (w szczególności Klientom) w związku z którymi prowadzona jest rekrutacja oraz, również w pozostałych procesach, dostawcom usług IT takich jak np. hosting czy e-mail marketing.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania a także do uzyskania ich kopii;
2. prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez uczestnika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż uczestnik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

 

W JAKIM CZASIE SPEŁNIAMY TWOJE ŻĄDANIE?

W przypadku zgłoszenia do nas żądania wynikającego z powyższych praw niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji lub informujemy o braku możliwości jego wykonania.
Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań – nie będziemy mogli od razu spełnić tego obowiązku, będziemy na bieżąco informować o czasie niezbędnym do jego realizacji.

 

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu

Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe.

 

Pliki cookies

Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu nie gwarantuje poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 

Zabezpieczenie danych

Operator serwisu dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

Odpowiedzialność

Operator serwisu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec j-labs sp. z o.o., o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

Zmiany w polityce prywatności

j-labs zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, które będą publikowane na stronie j-labs.pl.