Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych w j‑labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Administrator Danych Osobowych.

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez j‑labs sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest j‑labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków (dalej „j-labs”).

Z j‑labs można skontaktować się pisemnie pod adresem: j‑labs sp. z o.o. ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, w formie elektronicznej na adres e-mail: j‑labs@j-labs.pl lub telefonicznie: +48 12 268-16-90

W j‑labs wyznaczony jest pełnomocnik ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: GDPR@j-labs.pl lub pisemnie na adres j‑labs z dopiskiem: Dane Osobowe.

Cel zbierania danych osobowych.

Proces rekrutacji

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. wskazane dane kontaktowe,
  4. wykształcenie, kwalifikacje,
  5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie w zakresie z nich wynikającym jest dobrowolne, ale niezbędne w tym celu. Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W procesie rekrutacja dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, na podstawie przesłanego wypełnionego formularza, aplikacji, a także od agencji rekrutacyjnych, z którymi współpracuje j‑labs oraz w ramach funkcjonującego Programu Poleceń, którego Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.hire4.j-labs.pl.

Wydarzenia j‑labs

Dane osobowe, udostępnione podczas rejestracji na organizowane przez j‑labs wydarzenia, przetwarzamy w celach i w zakresie związanym z udziałem w wydarzeniu, w tym w celu rezerwacji biletu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu j‑labs – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniach, organizowanych przez j‑labs. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Newsletter j‑labs
Od czasu do czasu wysyłamy informacje branżowe, związane z wydarzeniami podczas których zarejestrowałeś się w naszym systemie w celu informowania o ofertach pracy oraz wydarzeniach organizowanych przez j labs. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne aby otrzymywać od nas newsy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Współpraca z klientami i kontrahentami

Dane osobowe przetwarzamy w celu nawiązania współpracy, a także w celach kontaktowych i marketingowych w trakcie trwania współpracy, w szczególności w celu przygotowania oferty, zawarcia lub wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu j‑labs (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz w działaniach marketingowych na potrzeby prezentacji produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe w zakresie obejmującym imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko, wskazane przez Pani/Pana pracodawcę lub reprezentowany przez Panią/Pana podmiot, zostały pozyskane w ramach zawartej umowy o współpracy z tym podmiotem. Dane osobowe pozyskujemy również bezpośrednio od Państwa, na podstawie przesłanego zapytania lub wypełnionego formularza lub z innych źródeł, jeżeli wyraziliście Państwo na to odrębną zgodę (np. w programie referencyjnym)
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy, jej należytego wykonywania lub podejmowania działań w związku z jej realizacją.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby wskazane w ich treści do kontaktów w celu prawidłowej realizacji jej postanowień). W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Proces rekrutacji

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.

Wydarzenia j‑labs

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku, gdy dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu marketingowym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez uczestnika takiej zgody.

Newsletter j‑labs
Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do newslettera będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili zgodę tą można wycofać, klikając w link rezygnacji w dowolnym naszym mailu lub pisząc do nas wiadomość na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Współpraca z klientami i kontrahentami
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym prowadzenie i rozwój działalności j‑labs, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych

Przesłane dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazywać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach rekrutacji, podmiotom zarządzającym projektami IT (w szczególności Klientom) w związku z którymi prowadzona jest rekrutacja.
W pozostałych procesach dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 RODO dostawcom usług świadczonych na rzecz J-LABS (np. usługi księgowe, IT, hosting, e-mail marketing, podpis elektroniczny), przy czym ww. odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z J-LABS stosunku prawnego.

Korzystając z dostawców usług IT, w przypadku zlokalizowania ich serwerów poza obszarem UE/EOG, dane osobowe możemy przekazywać do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dostawcy usług gwarantują, że dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
2. prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, tzn. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku j‑labs nie będzie przetwarzać udostępnionych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez j‑labs bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

W przypadku zgłoszenia do nas żądania wynikającego z powyższych praw niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji lub informujemy o braku możliwości jego wykonania.

Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań – nie będziemy mogli od razu spełnić tego obowiązku, będziemy na bieżąco informować o czasie niezbędnym do jego realizacji.

Procedura realizacji praw

Aby skorzystać z przysługujących praw koniecznym jest złożenie wniosku przez osobę, której dane dotyczą. Wnioski podlegają rejestracji
w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu j‑labs – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO i są przechowywane przez okres 1,5 roku od dnia jego złożenia. Wnioski złożone w formie ustnej będą potwierdzane notatką służbową, która podlega wpisowi w Rejestrze wniosków.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe.

Pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych

j-labs wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu nie gwarantuje poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
W celu prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych j‑labs wykorzystuje narzędzie analityczne jak Facebook Pixel, LinkedIn Insights które pomaga mierzyć skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie.

Na stronie j-labs.pl używamy narzędzia Albacross Nordic AB, które identyfikuje odwiedzających witrynę internetową klientów. Poniżej szczegółowe informacje od dostawcy narzędzia Albacross Nordic AB.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Albacross
Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB („Albacross”).
Informacje zebrane z plików cookies ustawionych w Państwa urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez Albacross, platformę oferującą usługi identyfikacji odwiedzających i kierowania reklam z biurami w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Albacross ulepszenia usługi świadczonej na rzecz nas i naszej strony internetowej (np. usługi „Intent”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach. Baza danych Albacross, oprócz „Danych o zamiarach”, będzie wykorzystywana do celów reklamy ukierunkowanej na firmy i w tym celu dane będą przekazywane zewnętrznym dostawcom usług danych. Dla jasności, reklama ukierunkowana dotyczy firm, a nie osób fizycznych.
Dane, które są gromadzone i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia tego celu, to informacje o adresie IP, z którego odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacross rozróżnienie osób odwiedzających stronę z tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z danych wprowadzonych w formularzu w celu skorelowania adresu IP z Państwa pracodawcą.
Pełne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Albacross: https://albacross.com/privacy-policy/
Albacross Nordic AB
Nr rejestru firmy 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Sztokholm, Szwecja
www.albacross.com – contact@albacross.com

Zabezpieczenie danych.

j-labs dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer j‑labs zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

Odpowiedzialność

j-labs zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec j‑labs sp. z o.o., o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

Zmiany w polityce prywatności.

j-labs zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, które będą publikowane na stronie j‑labs.pl.

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami